Voorwaarden Check In For The World | TREVAN bvba

Voorwaarden Check In For The World | TREVAN bvba

Deel dit artikel

BIJLAGE BIJ ALLE BESTELBONNEN, FACTUREN EN CONTRACTEN TOT REISBEMIDDELING, REISORGANISATIE OF ANDERE UIT NAAM VAN TREVAN bvba – CHECK IN FOR THE WORLD MET MAATS. ZETEL TE BEAUDUINSTRAAT 44 3300 TIENEN | BTW BE0478111713 | LIC 6043.

De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen

Artikel 1 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Artikel 2 Promotie

 1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:
  1. wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken.
  2. er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
 2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:

 1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
  1. de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen.
  2. informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering.
  3. de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
 2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
  1. dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats.
  2. naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
  3. Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.
 3. De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger

 • De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Totstandkomen van het contract


  1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
  2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.

Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 De Prijs

 1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in :
  1. de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
  2. de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
  3. de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
 2. Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.
 3. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
 4. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

Artikel 7 Betaling van de reissom

 1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.
 2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
 3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking

 1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9 Andere wijzigingen door de reiziger

 • Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10 Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis

 1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
 2. reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator vóór af¬reis

 1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
  1. ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
  2. ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
  1. de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht.
  2. de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13 Verbreking door de reiziger

 • De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator

 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
 2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom
 5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger

 • De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16 klachtenregeling

 1. Vóór de afreis:
 2. Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.
 3. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, mel¬den, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
 4. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17 Verzoeningsprocedure

 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
 3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.
 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Secretariaat van de "Cel verzoening": Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel. e-mail: verzoening.gr@skynet.be

Artikel 18 Arbitrage of Rechtbank

 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.
 2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt.
  Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
 3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
 4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel. e-mail: clv.gr@skynet.be
 5. Voor online geschillenbeslechting kan men zich wenden tot het ODR-platformhttp://ec.europa.eu/odr/

Bijzondere voorwaarden Check In For The World | TREVAN bvba

ARTIKEL 1 : bevoegdheden

Door de bestelbon te ondertekenen verleent de reiziger aan de reisbemiddelaar(*) of reisorganisator(*) de uitdrukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners en de reisorganisator of touroperator(*).

(*) definities zoals bepaald in artikel 1 van de Reiscontractenwet.

ARTIKEL 2 : prijs

§1 Prijzen die mondeling door de reisbemiddelaar worden doorgegeven zijn steeds onder voor-

behoud.  Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig volgens beschikbaarheid op moment van definitieve reservatie en onder voorbehoud van een kennelijk materiële vergissing. Prijzen van vervoerstickets zijn enkel definitief na uitgifte.

§2 Tenzij anders vermeld, zijn kosten voor identiteitsbewijzen, visa ea, inentingen, specifieke verzekeringen, lokale excursies, fooien en persoonlijke uitgaven, enz niet inbegrepen in de reissom.

§3 Reservaties zijn onderworpen aan dossiers- en wijzigingskosten, met het minimum van diegene die algemeen worden opgelegd door de beroepsvereniging waarvan de reisbemiddelaar lid is. reservaties op maat en groepsreservaties kunnen resulteren in een verhoogde en niet terugbetaalbare dossierkost.

§4 De reisbemiddelaar of reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen tengevolge weersomstandigheden, defecten, aangekondigde of wilde stakingen, natuurrampen, oorlogen en andere overmachtsituaties, noch voor wijzigingen van dienstregelingen of vervoermiddelen.

ARTIKEL 3 :betalingen

§1 Voorschotten, saldi en facturen zijn betaalbaar op de zetel van TREVAN bvba – CHECK IN FOR THE WORLD, op hun datum, netto en zonder korting.

§2 Voorschotten, saldi en facturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% die minimaal € 35 bedraagt evenals met conventionele verwijlintresten van 12% per jaar die minimaal € 250 bedragen. Intresten worden berekend van maand tot maand, waarbij elke begonnen maand telt voor een volledige maand. Alle vergoedingen blijven verschuldigd, ook wanneer de laattijdige factuur enkel in hoofdsom werd voldaan. Alle bedrag zijn te verhogen met alle eventuele kosten gemaakt door onze juridische adviseurs aangaande het geschil.

ARTIKEL 4 : formaliteiten

§1 De reiziger dient over een identiteitsbewijs te beschikken dat een voldoende geldigheidsduur aangeeft voor de duur van de reis, verlengd met 6 maanden. Hij/zij dient eveneens kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten, die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld en zich hiermee tijdig in orde te stellen.

§2 Kinderen dienen over een eigen geldige identiteitskaart met foto te beschikken die aan dezelfde voorwaarden voldoet als in art4.§1. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen bij reservatie een door de gemeente gelegaliseerd attest voor te leggen waarin de ouders of voogd hun/zijn/haar toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst in en vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun domicilieadres in België. Het alleen reizende kind dient dit attest ten allen tijden tijdens de reis bij zich te dragen.

ARTIKEL 5 : uurregelingen

De vermelde uurregelingen zijn steeds indicatief.  De reiziger dient er in alle omstandigheden rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis kunnen gewijzigd worden en dient minimum 72 voorafgaand aan de desbetreffende verplaatsing zich te vergewissen van de accuraatheid van de opgegeven dienstregeling.

ARTIKEL 6 : bagages

§1 Reizigers dienen zich te vergewissen van en zich te houden aan de specifieke regelgeving in verband met limitatief toegelaten inhoud van (hand-) bagages en van speciale voorwerpen, zowel op de heen als de terugreis. Goederen en persoonlijke voorwerpen kunnen ten allen tijde geclaimd worden door de controlerende overheden.

§2 Bij verlies, diefstal of beschadiging van bagage en/of hun inhoud moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de desbetreffende luchthaven een “property irregularity report” invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om enige schadevergoeding te bekomen van de verantwoordelijke transport- of verblijfsorganisatie noch van een eventuele verzekering. Bij diefstal moet ten allen tijde een proces verbaal opgesteld worden in het Nederlands, Frans of Engels. Bij transporten per autocar dient een attest van de begeleiding opgesteld te worden.

§3 Huisdieren kunnen in welbepaalde gevallen meegenomen worden tijdens de reis, mits de inachtneming van de specifieke richtlijnen verbonden aan de voorwaarden van de desbetreffende transport- of verblijfsorganisatie en mits de uitdrukkelijke melding bij reservatie. Deze dieren dienen in regel te zijn met de identificatie- en vaccinatievoorschriften van de transport- of verblijfsorganisatie en de landen van doorreis en bestemming. De reisbemiddelaar en reisorganisator  aanvaarden in deze geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele moeilijkheden, schade of derving die voorspruiten uit het aanbieden en/of meenemen van dieren of vreemde voorwerpen.

ARTIKEL 7 : annulering en wijzigingen door de reiziger -  algemeen :

§1 Elke wijziging en/of annulering moet onmiddellijk en schriftelijk aan TREVAN bvba – CHECK IN FOR THE WORLD worden overgemaakt. 

§2 Bij annulering dienen de contractueel vastgelegde vergoedingen steeds en in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.

§3 Vliegtuig- of andere vervoersbiljetten zijn nooit terugbetaalbaar.

 

Artikel 7a -  TREVAN bvba – CHECK IN FOR THE WORLD in functie van reisbemiddelaar :

§1 Annulaties: behoudens de door de reisorganisator en/of touroperator bepaalde annulatiekosten, heeft de reisbemiddelaar steeds het recht zijn kosten verhoogd met een toepasselijke een vergoeding aan te rekenen met een minimum van € 35 tot 15% van de reissom, met een maximum dat deze reissom op het moment van annulatie niet kan overschrijden.

§2 Voor bepaalde diensten zoals cruises, speciale rondreizen, vliegtuig- of andere vervoersbiljetten, groepsreizen, hotels enz. incl de taxen die hierop betrekking hebben (opsomming niet limitatief), kan naargelang de specifieke voorwaarden van de toeleverancier/reisorganisator  tot 100% annulatiekosten worden aangerekend.

§3 Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van de onderstaande kosten aan TREVAN bvba – CHECK IN FOR THE WORLD :

-tot 30 dagen voor vertrek : 35 euro pp en per wijziging;

-minder dan 30 dagen voor vertrek : 50 euro pp en per wijziging;

en dit naast de door de reisorganisator en/of touroperator aangerekende kosten en een door deze mogelijke prijsaanpassing van het dossier.

§4 - Dossierkosten zijn nooit terugbetaalbaar.

 

Artikel 7b - TREVAN bvba – CHECK IN FOR THE WORLD in functie van reisorganisator, al dan niet handelend onder de merknaam ‘Moments & More’ : 

 

§1 Individuele reizen op maat tem 6 deelnemers : 

-dossierkosten zijn nooit terugbetaalbaar.

-vliegtuig- of andere vervoersbiljetten inclusief de taxen die hierop betrekking hebben zijn nooit terugbetaalbaar en impliceren aldus een annulatie of wijzigingskost van 100%.

-annuleringskosten(*) op de totale reissom exclusief de ticketprijzen :

meer dan 180d voor afreis = 25%

179-120d voor afreis = 50%

119-90d voor afreis = 75%

vanaf 89d voor afreis = 100%

-wijzigingskosten op de totale reissom exclusief de ticketprijzen :

meer dan 180d voor afreis = 10%

vanaf 179d voor afreis = idem annulatiekosten

 (*) Behalve indien de voorwaarden van rederij, hotel, agent, touroperator of andere toeleverancier  strenger bepaald zijn. Desgevallend worden de strengste voorwaarden toegepast.

 

§2 Reizen op maat voor open of gesloten groepen vanaf 7 deelnemers :

Deze impliceren een onmiddellijke annulatiekost van 100% vanaf inschrijving.

 

§3 Reservaties Moments & More :

Reservaties voor het eigen product dat onder de merknaam Moments & More wordt gecommercialiseerd, impliceren een onmiddellijke annulatiekost van 100% vanaf inschrijving.

ARTIKEL 8 : aansprakelijkheid

De reisbemiddelaar of reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen, aangekondigde- of wilde stakingen, ongevallen, epidemieën, oorlogssituaties enz. (voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is), zodat ook de eventuele extra vervoers- of verblijfskosten hiervan het gevolg ten allen tijden voor rekening van de reiziger zijn.

ARTIKEL 9 : klachtenregeling

§1 de reiziger is gehouden bij de eerste vaststelling van een feit dat in een klacht kan resulteren, dit onverwijld en schriftelijk te melden aan de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator of bij gebrek hieraan aan de reisorganisator in België. Ter plaatse dient een kennisgeving van klacht ingevuld te worden. Zoniet verliest de reiziger elke grond van bewijslast tegenover de reisorganisator.

§2 de tegenwaarde van niet-verkregen diensten kan enkel gevorderd worden mist het voorleggen van een attest uitgaande van de betrokken dienstverlener waarin duidelijk wordt vermeld welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.

§3 voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie kunnen opgelost worden zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

ARTIKEL 10 : verzekeringen

§1 verzekeringsmaatschappijen dienen aanzien te worden als een derde partij alwaar eventuele kosten kunnen verhaald worden, mits alle voorwaarden van de onderschreven polis nageleefd zijn. Alle kosten dienen ten allen tijden aan elke eisende partij voldaan te worden zonder inachtneming van welk verzekeringsdossier dan ook.

§ de reiziger is verantwoordelijk voor de aanlevering van alle noodzakelijke documenten voor de afhandeling van een schadegeval aan de maatschappij. De reisbemiddelaar en reisorganisator kunnen desgewenst optreden als tussenpersoon bij de afhandeling van schadegevallen, maar zonder dat deze enige verantwoordelijkheid aanvaarden betreffende de beslissing ter zake van de verzekeringsmaatschappij.

§ Desgevallend de reiziger zich beroept op een verzekering die niet werd onderschreven bij de reisbemiddelaar of reisorganisator zal 1 algemene kostenfactuur afgeleverd worden.

*** versie 2015-01 ***

Peter helpt je graag verder
Peter helpt je graag verder

Peter helpt je graag verder

Selectair Check In For The World

Heb je een vraag? Bel ons gerust even op of stuur ons een mailtje. Dan maken wij zo snel mogelijk werk van jouw aanvraag.

Beauduinstraat 44
3300 Tienen